Portrete

1953

1960

Tahir Z.Berisha - 1969
1969

1973

1988

Tahir Z.Berisha - 1999 (Londer)
1999

Tahir Z.Berisha - 2008
2008

Tahir Z.Berisha - 2009
2009

2009


No comments: